nl
Lees meer

Privacy

Privacyreglement

Stan is een technische applicatie en platform voor Stan hulpverleners, opgezet door STAN B.V., een dochtervennootschap van Transdev Nederland Holding N.V.

Definities

In dit privacy reglement worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

 • Stan: merknaam die wordt gebruikt voor alle vormen van Stan alarmering, opschaling en hulpverlening die wordt gefaciliteerd door de alarmeringstechniek en –systematiek van www.stanglobal.com te weten:
 • Stan the safety staff: interactief technisch platform met alarmerings-, signalerings- en opschalingssystematiek waar bij aangesloten Stan organisaties hun interne BHV-organisatie kunnen monitoren, alarmeren en / of opschalen met externe Stan hulpverleners, alsmede rookmelders en andere devices kunnen koppelen.
 • Stan the response team: interactief technisch platform met alarmerings-, signalerings- en opschalingssystematiek voor GGB-inzet van onder meer ambulancezorg, brandweer, Rijkswaterstaat etc. Het platform is bedoeld om snel, flexibel en competentiegericht te kunnen opschalen vanuit de gehele zorg- en hulpverleningsketen bij grootschalige calamiteiten.
 • Stan the CPR network: interactief technisch platform om Stan hulpverleners met reanimatie- en AED-competenties te alarmeren en de overlevingskansen van een slachtoffer van een circulatiestilstand in hun directe omgeving te vergroten door in afwachting van de hulpdiensten alvast te starten met reanimeren.
 • Stan applicatie: een technisch, interactief platform voor snelle, flexibele en competentiegerichte alarmering en opschaling bij calamiteiten
 • Stan hulpverlener: een persoon die met zijn / haar specifieke competenties is geregistreerd in de database van een van de alarmeringsplatformen van Stan met de bedoeling om zich bij calamiteiten beschikbaar te kunnen stellen voor hulpverleningsactiviteiten die passen bij zijn / haar competenties.
 • Calamiteit: een niet-beoogde, ongewenste situatie of gebeurtenis die impact heeft op het welbevinden, de veiligheid en / of stabiliteit van mens, gemeenschap of maatschappij, kortom op de kwaliteit van leven en welzijn.
 • Calamiteitlocatie: een locatie in de directe nabijheid van een gealarmeerde Stan hulpverlener waar zich een calamiteit voordoet of zojuist heeft plaatsgevonden. Dit kan een nabijgelegen (zorg)instelling, bedrijfspand of plek in de openbare ruimte zijn.
 • Inzetcoördinator: de persoon die op de calamiteitlocatie Stan hulpverleners opvangt en aanstuurt. Dit kan bijvoorbeeld het hoofd BHV van een zorginstelling zijn die is aangewezen om bij calamiteiten de coördinatie van alarmering, ontruiming en / of hulpverlening op zich te nemen

Stan hecht veel waarde aan privacy en daarom hebben we in dit privacyreglement beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren of te benaderen. Wanneer je contact hebt met Stan, kan worden gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, die nodig zijn om je goed te kunnen helpen. Alleen STAN B.V. kan deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken conform dit privacyreglement.

Bij inschrijving via de Stan website en / of via de Stan ‘app’ vragen we om onze algemene voorwaarden te accepteren en de volgende gegevens in te vullen:

Contactgegevens

 • naam
 • e-mailadres
 • mobiel telefoonnummer

Adresgegevens en beschikbaarheid

 • woonadres
 • werkadres
 • beschikbaarheid (dag-/tijdniveau)
 • Certificaatgegevens, je kunt bij inschrijving uiteenlopende competenties opnemen, waaronder:
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat;
 • Brand en ontruiming certificaat
 • Reanimatie en AED certificaat;
 • Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO) certificaat;
 • Levens Reddend Handelen (LRH).

Locatiegegevens

Bij het downloaden van de Stan ‘App’ worden deze gegevens aangevuld met jouw locatiegegevens als je bent aangemeld.

2. Waarom verwerkt Stan persoonsgegevens

Stan zal voor jouw deelname als Stan hulpverlener bepaalde persoonsgegevens opvragen. Stan behandelt alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Na je aanmelding en registratie als Stan burgerhulpverlener controleren wij jouw gegevens. Dit geldt ook voor de  opgegeven diploma’s. Je kunt hierbij denken aan (de geldigheid van) een AED-certificaat en/of EHBO/reanimatiecursus, of BHV-diploma, maar ook aan nazorg en ondersteuning als je bent ingezet bij een calamiteit. We waarschuwen je tijdig als een certificaat niet meer geldig is. Bij een verlopen certificaat zullen we je niet alarmeren, tot een herhalingstraining gevolgd en geregistreerd is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van je profiel.

De bij aanmelding opgegeven beschikbaarheid, competenties en locatiegegevens (of via de Stan App, automatisch verwerkte locatiegegevens) zorgen ervoor dat we de juiste Stan hulpverleners in de directe omgeving van een calamiteit kunnen alarmeren. Zo voorkomen we dat alle geregistreerde Stan hulpverleners tegelijkertijd worden opgeroepen. Na aanmelding als Stan hulpverlener verwerken, bewerken, beheren en beveiligen wij deze informatie zoals vastgelegd in dit privacyreglement:

 • Om je als burgerhulpverlener in te schrijven kun je jezelf registreren via de website www.stanglobal.com, waarbij bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd.
 • Stan behandelt, beheert en beveiligt alle persoonsgegevens in jouw profiel op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de (Nederlandse én Europese) wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving inzake de bescherming van (persoons-) gegevens.
 • We vragen en verwerken uitsluitend informatie die nodig is om onze diensten te kunnen leveren, ontwikkelen en verbeteren.
 • De aard van de persoonsgegevens die wij verwerken, de manier waarop wij dat doen en de manier waarop wij deze informatie beschermen tegen verkrijging door derden hebben wij zorgvuldig vastgelegd, zoals is opgenomen in het openbare meldingenregister van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Stan heeft in een aantal gemeenten een partnerschap met regionale organisaties, die zich inzetten voor het algemeen belang, zoals Stan dat ook doet. Dit kan bijvoorbeeld een AED-vereniging zijn. Zie www.thecprnetwork.com/partners.
 • Deze Stan partners hebben een ‘Admin User-account’ met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens uit het hulpverlenersbestand van Stan. Binnen deze digitaal afgeschermde omgeving voeren zij alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit.
 • Als een Stan-partnerorganisatie in jouw regio actief is, zal deze organisatie de gegevens van jouw inschrijving beheren.
 • Partnerstichtingen van Stan sluiten een partnerovereenkomst waarin zij verklaren dat zij alle wettelijke bepalingen in acht nemen, die voortkomen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Als je niet wil dat jouw inschrijving met de bijbehorende gegevens wordt beheerd door een regionale partnerorganisatie, stuur dan een mailtje naar ons, door het contactformulier op onze website in te vullen.
 • Stan zorgt ervoor dat derden jou als Stan hulpverlener niet persoonlijk kunnen identificeren.
 • Zolang je bent ingelogd in de app wordt jouw locatie gemonitord. Ben je uitgelogd of verwijder je de app, dan stopt dit proces direct.
 • Wanneer zich een calamiteit voordoet, wordt enkel wanneer je bent ingelogd en de functionaliteit ‘beschikbaar’ hebt ingeschakeld, jouw positie doorgegeven en zo nodig ‘overschreven’ voor gerichte Stan alarmering.
 • We bewaren alleen de laatst bekende locatie van de locatiegegevens die automatisch worden verwerkt, zolang je aangemeld en ingelogd bent.
 • Zodra je je afmeldt, stopt de monitoring automatisch en worden jouw gegevens nimmer bewaard.
 • In geval van een daadwerkelijke alarmering gebruiken wij jouw persoonsgegevens om nazorg en ondersteuning te bieden. Dit is afhankelijk van de mate waarin de alarmering in jouw geval heeft geleid tot inzet. Wanneer je alleen bent opgeroepen (maar niet perse daadwerkelijk bent ingezet) gebruiken we jouw gegevens om je te benaderen voor de evaluatie  van de alarmering.

3. Het bewaren van de gegevens 

Stan zorgt ervoor dat het voor derden niet mogelijk is om jou als vrijwilliger persoonlijk te identificeren.

Tenzij je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, zal Stan persoonsgegevens niet gebruiken en verwerken voor andere doeleinden dan de volgende activiteiten:

 • de uitvoering van haar dienstverlening, inclusief de verbetering daarvan;
 • bijdragen aan het algemeen belang en bevordering van burgerhulpverlening bij calamiteiten in het algemeen;
 • de eigen interne onderzoeksdoeleinden;
 • om je te informeren via de Stan nieuwsbrief;
 • het bieden van nazorg en ondersteuning, tenzij je hiervoor expliciet toestemming geeft.

We zullen je altijd eerst persoonlijk benaderen, voordat we je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe / aanvullende diensten van Stan.

4. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor jou gemakkelijker te maken. Zo houden we bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s bij, zodat wij de inrichting van onze website hierop kunnen afstemmen. Er worden verder van jou geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt in deze technologie. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kun je in jouw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of jouw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

5. Openbaarmaking aan derden

Tenzij daarvoor expliciet toestemming is verkregen, worden jouw persoonsgegevens niet voor marketing- of andere doeleinden gebruikt. Echter, indien de Nederlandse wetgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties zich aandienen, kan Stan genoodzaakt zijn jouw persoonlijke gegevens vrij te geven. Wanneer de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of openbaar belang in het geding komt, kan Stan verplicht zijn jouw persoonlijke gegevens vrij te geven. In geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van onze organisatie dragen wij de door ons verzamelde persoonlijke gegevens over aan deze betrokken partij.

Zodra jouw inschrijving als Stan hulpverlener definitief is, valt je account onder dit privacyreglement.

6. Hulpdiensten en slachtoffers

Stan overhandigt jouw persoonlijke gegevens niet aan hulpdiensten en/of slachtoffers, tenzij wet- en regelgeving dit voorschrijft. Het staat je uiteraard vrij om jezelf bekend te maken bij hulpdiensten en slachtoffers wanneer je dit zelf wenst.

7. Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die Stan van jou heeft, zijn beschermd met verschillende gedegen beveiligingsmaatregelen, die passen bij de aard en gevoeligheid van de informatie. Deze maatregelen variëren van toegangscontrole tot organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens.

Al onze online diensten maken op alle webpagina’s waar persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruik van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer). Wanneer je op deze omgeving actief bent, heb je een browser nodig die SSL ondersteunt, zoals Safari, Firefox of Internet Explorer. Hiermee wordt de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens gewaarborgd wanneer je deze via het internet verstuurd. De inloggegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden. Je moet ze zorgvuldig bewaren en niet delen met of overdragen aan derden.

8. Integriteit en het beheren van persoonlijke gegevens

Stan maakt het je makkelijk je persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. Je kunt de gegevens van jouw inschrijving als Stan burgerhulpverlener controleren en wijzigen op je persoonlijke pagina. Wij bewaren je persoonlijke gegevens zolang je staat ingeschreven als burgerhulpverlener bij Stan.

Stan gaat zorgvuldig om met de informatie van Stan hulpverleners en we houden ons aan de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

9. Locatie-gebonden diensten

Om locatie-gebonden diensten aan te bieden volgens de mogelijkheden van Stan verzamelen wij exacte locatiegegevens inclusief de (real-time) geografische locatie van het apparaat waarop de Stan app is geïnstalleerd. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld zodat het niet mogelijk is om Stan hulpverleners persoonlijk te identificeren.

10. Een integraal privacybeleid

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen. Stan ziet toe op een strikte toepassing van de regels.

11. Vragen over privacy

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacyreglement of de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar Stan via het contactformulier op onze website, alwaar je ook onze overige contactgegevens vindt.

We zullen je altijd informeren als we dit privacyreglement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving rondom privacy verandert.

Wil je meer informatie over de activiteiten van Stan? Bezoek dan regelmatig onze website, bel of mail naar Stan en / of lees Algemene Voorwaarden van Stan nog eens door.